Bestuur

Ruud Wessels (voorzitter)bartg
Ruud heeft de algemene leiding en is de eindverantwoordelijke voor alles wat de vereniging aangaat. Hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is de woordvoerder naar buiten.
Ruud is tevens eindverantwoordelijk voor het werk van de sponsorcommissie.
E: voorzitter@avwaterweg.nl


José Jans (secretaris)jose
José is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging. Hiernaast is het haar taak de vergaderingen te notuleren en belangrijke zaken te archiveren.
José is eindverantwoordelijk voor de kantinecommissie.
T: 06-40262180
E: secretaris@avwaterweg.nl


Frank de Bie (penningmeester)frank

Frank is verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën, waaronder de financiële administratie. Frank legt verantwoording af aan het bestuur en de Algemene LedenVergadering (ALV) over de financiële situatie van de vereniging. Periodiek rapporteert hij over de resultaten en liquide middelen van de vereniging. Hij stelt het meerjaren financieel plan op, waar de jaarlijkse begroting een onderdeel van is. Deze laatste wordt vastgesteld door de ALV. Ter controle benoemt de ALV ook een kascontrolecommissie.
T: 06-12046225
E: penningmeester@avwaterweg.nl

Ron van den Berg (Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC))
ruudRon geeft leiding aan de leden van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor alle door AVW georganiseerde (hard)loopevenementen. Tevens beheert hij de website en schrijft hij AVW-artikelen voor de Schakel.
T: 06-14427130
E woc@avwaterweg.nl


Eric Klok (communicatie)fred
Eric is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging via diverse media zoals de Website, Facebook, Twitter etc. Vanuit het bestuur stuurt hij de Communicatie Commissie aan. Daarnaast verzorgt hij de maandelijkse nieuwsbrief. Ook is hij vanuit het bestuur eindverantwoordelijk voor de Onderhoudscommissie.
T: 06-82084856
E: communicatie@avwaterweg.nl


Gerard de Lange (technische zaken, geen zitting in bestuur)
gerardAls trainingscoördinator is Gerard verantwoordelijk voor de trainings- en sporttechnische zaken; hij is verantwoordelijk voor het technische kader binnen de vereniging en zorgt voor de continuïteit aan trainers/trainsters.
E: trainingscoordinator@avwaterweg.nl


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester: Ruud Wessels, José Jans en
Frank de Bie

Zie het Organigram voor een schematische weergave van bovenstaande.