Bestuur

Bart Godthelp (voorzitter)bartg
Bart heeft de algemene leiding en is de eindverantwoordelijke voor alles wat de vereniging aangaat. Hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is de woordvoerder naar buiten.
Bart is tevens eindverantwoordelijk voor het werk van de sponsorcommissie.
E: voorzitter@avwaterweg.nl

José Jans (secretaris)josee
José is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging. Hiernaast is het haar taak de vergaderingen te notuleren en belangrijke zaken te archiveren.
José is eindverantwoordelijk voor de kantinecommissie en samen met Gerard eindverantwoordelijk voor de communicatie commissie.
Postbus 109
3140 AC Maassluis
T: 06-40262180
E: secretaris@avwaterweg.nl


Frank de Bie (penningmeester)frank

Frank is verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën, waaronder de financiële administratie. Frank legt verantwoording af aan het bestuur en de Algemene LedenVergadring (ALV) over de financiele situatie van de vereniging. Periodiek rapporteert hij over de resultaten en liquide middelen van de vereniging. Hij stelt het meerjaren financieel plan op, waar de jaarlijkse begroting een onderdeel van is. Deze laatste wordt vastgesteld door de ALV. Ter controle benoemt de ALV ook een kascontrolecommissie.
 
Postbus 109 3140 AC Maassluis
T: 06-12046225
E: penningmeester@avwaterweg.nl

Ruud Wessels (Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC))
ruudRuud geeft leiding aan de leden van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor alle door AVW georganiseerde (hard)loopevenementen.
T: 010-5922476
E woc@avwaterweg.nl


Gerard de Lange (technische zaken)
gerardAls trainingscoördinator is Gerard verantwoordelijk voor de trainings- en sporttechnische zaken; hij is verantwoordelijk voor het technische kader binnen de vereniging en zorgt voor de continuiteit aan trainers/trainsters.
Hij draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid voor het werk van de technische commissie en in samenwerking met José ook voor de communicatie commissie.
T:010-5926974
E: trainingscoordinator@avwaterweg.nl


Fred Spreen (ledenadministratie)fred
Fred houdt het adressenbestand van de vereniging bij en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Hij verzorgt ook de informatie-uitwisseling hieromtrent met de Atletiekunie. Fred is eindverantwoordelijk voor het werk van de onderhoudscommissie.
T: 010-5923065
E: ledenadministratie@avwaterweg.nl


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester: Bart Godthelp, José Jans en
Frank de Bie