Bestuur

Ruud Wessels (voorzitter)ruudw
Ruud heeft de algemene leiding en is de eindverantwoordelijke voor alles wat de vereniging aangaat. Hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is de woordvoerder naar buiten.
Ruud is tevens eindverantwoordelijk voor het werk van de kantinecommissie.
E: voorzitter@avwaterweg.nl


Dionne de Wals (secretaris)dionne
Dionne is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging. Hiernaast is het haar taak de vergaderingen te notuleren en belangrijke zaken te archiveren.
T: 06-21444445
E: secretaris@avwaterweg.nl


Niels Brittijn (penningmeester)niels

Niels is verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën, waaronder de financiële administratie. Niels legt verantwoording af aan het bestuur en de Algemene LedenVergadering (ALV) over de financiële situatie van de vereniging. Periodiek rapporteert hij over de resultaten en liquide middelen van de vereniging. Hij stelt het meerjaren financieel plan op, waar de jaarlijkse begroting een onderdeel van is. Deze laatste wordt vastgesteld door de ALV. Ter controle benoemt de ALV ook een kascontrolecommissie.

Ron van den Berg (Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC))
ronRon geeft leiding aan de leden van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor alle door AVW georganiseerde (hard)loopevenementen. Tevens beheert hij de website en schrijft hij AVW-artikelen voor de Schakel.
T: 06-14427130
E woc@avwaterweg.nl


Eric Klok (technische zaken)eric
Eric is verantwoordelijk voor de trainings- en sporttechnische zaken; hij is de aan te spreken persoon voor het technische kader binnen de vereniging en zorgt voor de continuïteit van trainers/trainsters. Daarnaast verzorgt hij de maandelijkse nieuwsbrief. 
T: 06-82084856
E: tc@avwaterweg.nl


Rob Zwaard (onderhoud)
robRob is eindverantwoordelijk voor de Onderhoudscommissie en houdt zich bezig met verduurzaming van het clubgebouw.
T: 06-30683908
E: communicatie@avwaterweg.nl


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester: Ruud Wessels, Dionne de Wals en
Niels Brittijn

Zie het Organigram voor een schematische weergave van bovenstaande.