Beleidsplan 2016-2020

1. Algemeen
Het beleidsplan van Atletiek Vereniging Waterweg (AVW) omvat plannen en uitgangspunten die zijn afgeleid van de hoofddoelstelling van onze vereniging. Deze bepalen het meerjarenbeleid en de prioriteiten voor de periode van het beleidsplan. Ieder kwartaal wordt in de bestuursvergadering de beleidsdoelen en speerpunten op de agenda gezet en geïnventariseerd in hoeverre deze in de achterliggende periode zijn gerealiseerd. Tevens komt het beleidsplan als vast punt op de agenda van de jaarlijkse ALV terug. Indien nodig wordt het beleidsplan bijgesteld en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Hoofddoelstelling: De Atletiek Vereniging Waterweg stelt zich ten doel de hardloopsport te bevorderen en daarbij als een inspirerende vereniging alle sporters te begeleiden in het behalen en ervaren van plezier, prestaties en voldoening. Het laagdrempelige karakter van de hardloopsport leent zich bij uitstek om ook de beginnende sporter, zowel jeugd als ouderen, op weg te helpen een meer actieve leefstijl aan te nemen. Het is ons doel om alle leden te ondersteunen in het realiseren van hun persoonlijke ambities.

2. Organisatie
Om de doelen van de vereniging te kunnen verwezenlijken dient de interne organisatie van de vereniging op goede orde te zijn. De organisatie van AVW bestaat uit het bestuur, de commissies en de leden.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en er zijn duidelijke taakomschrijvingen voor alle bestuursleden die gekoppeld zijn aan de beleidsbepalingen van dit beleidsplan.
Speerpunt: Het opstellen van taakomschrijvingen en beleidsverantwoordelijkheden voor bestuursleden, gekoppeld aan de commissies. Speerpunt: Het verbeteren van de verspreiding van de notulen van de bestuursvergaderingen aan de leden.

Commissies
De uitvoering van alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers en worden georganiseerd in commissies. Iedere commissie valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

De technische commissie: trainingsprogramma, trainers overleg, scholingsplan, ontwikkeling en ondersteuning van trainingsmethoden.
De wedstrijd organisatie commissie: het opstellen van de wedstrijdkalender, het ten uitvoer brengen van de wedstrijdkalender inclusief de jurering en het organiseren van de clubkampioenschappen.
• De onderhoudscommissie: het onderhoud en zo nodig het opknappen van het gebouw.
• De kantine commissie: het inrichten en verzorgen van de kantine functies en het organiseren van sociale evenementen.
• De sponsor commissie: het werven van sponsors en het onderhouden van goede kontakten met sponsors en adverteerders
• De communicatie commissie: de informatie verstrekking binnen en buiten de organisatie met gebruik van diverse media en communicatie middelen.
• De kas controle commissie Deze commissies hebben actieve vrijwilligers nodig voor het uitvoeren van de bijbehorende taken. Speerpunt: Het actief werven van vrijwilligers om commissietaken op zich te nemen.

Leden
Het doel van de vereniging is om huidige leden te behouden en nieuwe leden te werven door een aantrekkelijk aanbod van trainingen en evenementen te organiseren, op verschillende niveaus, die aansluiten bij de behoeften van de leden.
Speerpunt: Het bevorderen van een groeiende aanwas van jongere leden.
Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Van alle leden wordt dan ook verwacht een actieve bijdrage te leveren door het oppakken van vrijwilligers taken binnen de vereniging. Deze taken dienen duidelijk gecommuniceerd te worden aan alle leden.
Speerpunt: Het inventariseren van de kennis, vaardigheden en talenten van de leden.
Speerpunt: Het verbeteren van de interne communicatie van vrijwilligerstaken door het beter gebruik maken van de diverse media binnen de vereniging: het bord in het clubgebouw, de nieuwsbrief, de website en andere digitale media die passen bij de behoeften van de leden.
Thema avonden, gezamenlijke (weekend) trainingen, loop(fiets) evenementen en trainingskampen zijn goede gelegenheden om elkaar beter te leren kennen, van gedachten te wisselen en plezier te beleven.
Speerpunt: Het verbeteren van de (tijdige) bekendmaking van sociale evenementen aan de leden door het beter gebruik maken van de diverse media binnen de vereniging

3. Accommodatie
De accommodatie van de vereniging dient in goede staat te zijn, over voldoende faciliteiten te beschikken en een goede plek te bieden voor de leden om bijeen te komen. Voor het creëren van gezelligheid binnen de vereniging is het belangrijk dat de kantine een aantrekkelijke plek is om met elkaar na afloop van trainingen en evenementen bijeen te komen.
Beleidsdoelen:
Het onderhoud aan het eigen complex wordt uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.
• Bij een groeiend aantal leden zal de accommodatie uitgebreid worden, zodanig dat de capaciteit van de accommodatie voldoende blijft.
• De kantine wordt onderhouden en ingericht tot een gezellig en aangenaam verblijf.
• Alle leden worden verwacht deel te nemen aan de maandelijkse schoonmaak volgens het groepen rooster.
Speerpunt: Het opknappen van de keuken en kantine.

4. Hardloopsport
De vereniging organiseert een diversiteit aan trainingen en hardloopevenementen die aansluiten bij de behoeften van de leden Beleidsdoelen:
• Middels een brede trainersgroep trainingen bieden aan zowel prestatie- als recreatief gerichte hardlopers waarbij het bevorderen van de looptechniek aan de orde komt.
• Naast het beoefenen van de hardlooptechniek op de weg, vormt baantraining ook een vast onderdeel van het hardloopprogramma.
• Het aanbieden van een trainingsschema dat gepresenteerd wordt in het clubgebouw als ook op de website.
• Een herstelprogramma aanbieden voor hen die willen terugkeren tijdens of na een blessure.
• Het jaarlijks organiseren van een beginnerscursus.
• Het organiseren van aantrekkelijke en diverse wedstrijden en evenementen met als doel de belangstelling voor hardlopen bij (potentiele) lopers en publiek te verhogen. Hierbij wordt ook deelname van jeugd gestimuleerd.
• Het stimuleren van deelname aan wedstrijden, zowel van de prestatiegerichte als de niet prestatiegerichte lopers.
• Het promoten van het dragen van clubkleding bij wedstrijden en evenementen.
Speerpunt: Het verbeteren van de verkrijgbaarheid van clubkleding.
Speerpunt: Het verbeteren van de informatievoorziening over de wedstrijden en loop evenementen aan leden, niet-leden en het publiek.
Een voldoende en goed opgeleid kader is noodzakelijk om de taken van de vereniging te kunnen realiseren.
Beleidsdoelen:
Een voldoende en goed opgeleide trainersgroep.
• Een voldoende en opgeleid kader (leden) met betrekking tot EHBO, jurering en facilitaire zaken.
Speerpunt: Een regelmatige roulatie van trainers over de groepen.

5. Financiën
AVW dient een financieel gezonde vereniging te zijn, dat wil zeggen voor het voortbestaan niet afhankelijk te zijn van subsidies. Om dit te bereiken dient AVW een vereniging te zijn met ten minste 200 betalende leden.
Beleidsdoelen:
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Vanuit de contributie inkomsten wordt een kostendekkend basispakket van diensten aangeboden die direct betrekking hebben op de hardloopsport.
Speerpunt: Naast een jaarlidmaatschap zullen ook andere vormen van abonnementen aangeboden worden t.b.v. tijdelijke hardlopers.
Beschikbare subsidies worden aangevraagd en passend bij de doelstelling van de subsidie besteed.
• Het uitzetten van overschotten aan liquide middelen is uitsluitend op kapitaalrekeningen. Deze kapitaalrekeningen dienen risicovrij te zijn.
• Het werven van sponsors en het onderhouden van goede kontakten met sponsors en adverteerders met als doel dat aan elke door AVW georganiseerde wedstrijd of cross een sponsor wordt gekoppeld.
• Uitgave van sponsorinkomsten worden direct gekoppeld aan wedstrijden of evenementen.
Speerpunt: het verwerven van sponsors voor alle wedstrijden en evenementen van de vereniging en onderhouden van goede contacten met deze sponsors.

6. Communicatie
Beleidsdoelen:
Het regelmatig en effectief verspreiden van informatie aan alle leden over trainingen, wedstrijden, weekend activiteiten en evenementen.
• Het actief werven van vrijwilligers voor taken binnen de vereniging waarbij concrete taken en tijdlijnen beschreven worden
• Het verspreiden van bestuursinformatie aan de leden
• Het gebruik van een verscheidenheid van media die op de behoeften van de leden zijn aangepast waarbij de zelfde informatie via verschillende bronnen beschikbaar wordt gesteld.
Speerpunt: Het creëren en onderhouden van één eenduidige Facebook pagina.
Verdere verbetering en actueel houden van de website.
• Reguliere contacten onderhouden met partners en relevante maatschappelijke organisaties.
• Bekendmaking van AVW georganiseerde evenementen via flyers, posters, lokale media, de AVW website en sociale media.
Speerpunt: het verbeteren van de interne communicatie door het vaker gebruik maken van diverse media: het bord in het clubgebouw, de nieuwsbrief, de website en andere digitale media die passen bij de behoeften van de leden.

Opgesteld door het Bestuur in April 2016

Opsomming speerpunten voor het beleid voor de periode 2016 – 2020. Aan de eerste vier speerpunten wordt de hoogste prioriteit gegeven.

1. Het opstellen van taakomschrijvingen en beleidsverantwoordelijkheden voor bestuursleden, gekoppeld aan de commissies.
2. Het verbeteren van de interne communicatie door het vaker gebruik maken van diverse media: het bord in het clubgebouw, de nieuwsbrief, de website en andere digitale media die passen bij de behoeften van de leden.
3. Het actief werven van vrijwilligers om commissietaken op zich te nemen.
4. Het verbeteren van de interne communicatie van vrijwilligerstaken door het beter gebruik maken van de diverse media binnen de vereniging: het bord in het clubgebouw, de nieuwsbrief, de website en andere digitale media die passen bij de behoeften van de leden.

5. Het verbeteren van de verspreiding van de notulen van de bestuursvergaderingen aan de leden.
6. Het bevorderen van een groeiende aanwas van jongere leden.
7. Het inventariseren van de kennis, vaardigheden en talenten van de leden.
8. Het verbeteren van de (tijdige) bekendmaking van sociale evenementen aan de leden door het beter gebruik maken van de diverse media binnen de vereniging.
9. Het opknappen van de keuken en kantine.
10. Het verbeteren van de informatievoorziening over de wedstrijden en loop evenementen aan leden, niet-leden en het publiek.
11. Het verbeteren van de verkrijgbaarheid van clubkleding.
12. Een regelmatige roulatie van trainers over de groepen.
13. Naast een jaarlidmaatschap zullen ook andere vormen van abonnementen aangeboden worden t.b.v. tijdelijke hardlopers.
14. Het verwerven van sponsors voor alle wedstrijden en evenementen van de vereniging en onderhouden van goede contacten met deze sponsors.
15. Het creëren en onderhouden van één eenduidige Facebook pagina.