Beleidsplan 2022-2026

1. Algemeen

Voor u ligt het beleidsplan van Atletiek Vereniging Waterweg (AV Waterweg). Dit beleidsplan beschrijft de belangrijkste thema’s waar het bestuur van AV Waterweg zich, naast de lopende zaken, de komende jaren mee bezig gaat houden.
Het beleidsplan is er op gericht om AV Waterweg verder door te ontwikkelen en klaar te maken voor de toekomst. In dit beleidsplan zijn daarvoor de kaders omschreven. De daadwerkelijke invulling en uitvoering zal door diverse werkgroepen nader worden uitgewerkt gedurende de looptijd van dit beleidsplan.
Middels de Nieuwsbrief zal het bestuur de leden op de hoogte houden en jaarlijks zal, bij de ALV, uitgebreid bij het beleidsplan en de voortgang ervan worden stilgestaan.

2. Organisatie

Het bestuur van AV Waterweg heeft in de thema’s prioriteit aangebracht, waarbij Financieel al op de agenda staat. De eerste thema’s die nader uitgerekt gaan worden zijn Lopers en Trainers.
Rond deze thema’s zullen werkgroepen geformeerd worden. In elke werkgroep zal minimaal een van de bestuursleden plaatsnemen om zo de verbinding met het bestuur te houden. Hierdoor kan in het bestuur coördinatie plaatsvinden indien er bijvoorbeeld vanuit beide werkgroepen gelijksoortige acties worden bedacht.
Voorstellen vanuit de werkgroepen worden aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur neemt de eindbeslissing over de daadwerkelijke uitvoering en eventuele financiering.

3. Details beleidsplan

Het beleidsplan is in samenspraak met een vertegenwoordiging van de leden opgesteld. Daaruit zijn een 5-tal hoofdthema’s gekomen. Deze zijn:

a. Lopers

Het thema Lopers gaat over de beoefenaars van de huidige kernactiviteiten van AV Waterweg: Hardlopen en Powerwalken. Binnen dit thema zal gekeken worden hoe onze lopers optimaal ondersteund kunnen worden en waar behoefte aan is. Daarbij staat het hardlopen/powerwalken centraal, maar is ook zeker ruimte voor daaraan gerelateerde onderwerpen zoals voeding, kleding, alternatieve trainingsvormen en gezamenlijk bezoek van wedstrijden.

b. Trainers

Essentieel voor AV Waterweg zijn de trainers. Zij begeleiden onze lopers tijdens de training, zorgen voor een goed en gevarieerd trainingsaanbod en staan de lopers met raad en daad bij.
Het doel van dit thema is om de trainers van AV Waterweg hierin optimaal te begeleiden en ondersteunen. In samenspraak met de trainers zal gekeken worden waar behoefte aan is qua kennis en kunde en eventuele verdere ondersteuning, zodat zij zo goed mogelijk een training kunnen verzorgen en onze lopers begeleiden.

c. Sociaal

AV Waterweg staat niet alleen bekend als een sportieve atletiekvereniging, maar ook als een gezellige en sociale. Al lange tijd zijn een aantal activiteiten vast onderdeel van de jaarkalender. Binnen dit thema zal nader onderzocht worden waar de leden behoefte aan hebben en hoe hieraan invulling gegeven kan worden.

d. Toekomstgericht

Uiteraard is het verstandig om over de toekomst na te denken. Dat geldt voor elke vereniging en dus ook voor AV Waterweg. Hierbij kan gedacht worden aan de financiële situatie, de ledenopbouw, het aanbod en ons clubgebouw . Binnen dit thema zal dit nader worden uitgediept en zal uiteindelijk een voorstel opleveren hoe we klaar zijn voor de toekomst.

e. Financieel

Een rode draad binnen het beleid van AV Waterweg is het financiële beleid. Zonder een gezonde financiële huishouding kan een vereniging niet lang bestaan. Omdat de financiën een vast onderdeel uitmaken van de bestuursvergaderingen zal hier geen aparte werkgroep voor worden opgericht. Wel zullen de resultaten uit de vier andere thema’s worden meegenomen in het financieel beleid.
Het, nu nog op te stellen, meerjaren onderhoudsplan valt binnen de scope van financiën.